Privacy policy

Privacy policy

Niniejsza Polityka prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sinoma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, Brzeska 2, 31-998 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001050362, NIP: 6783208546, REGON: 525988150.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w związku z obsługą komunikacji z użytkownikami strony internetowej https://sinoma.pl z intencją zawarcia bądź wykonywania już zawartej umowy.
Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu:
komunikacji z użytkownikami strony internetowej https://sinoma.pl w intencji udzielania dodatkowych informacji na temat oferty
komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora https://sinoma.pl lub na dowolnej z podstron;
wykonania umowy;
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 4 lit. a powyżej) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji. W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą w minimalnym zakresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy oraz udzielania dodatkowych informacji.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej (np. do USA). W tych przypadkach podmioty, z których usług korzystamy przetwarzają Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartych między nami a podmiotami, z którymi współpracujemy m.in. Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Co więcej, identyfikatory i zastosowany poziom anonimizacji uniemożliwia Twoją identyfikację.
Wykorzystujemy narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Dodatkowe informacje możesz uzyskać na stornie: https://support.google.com/analytics#topic=10737980. Zapisywanie plików cookie w ramach Google Analytics oraz korzystanie z tego narzędzia śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Hosting – serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach dhosting.
Logi Administratora – informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Administrator danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, zobowiązany jest nie udostępniać Twoich danych osobom trzecim.
W związku z realizacją swoich praw i obowiązków Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu. Podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawnych, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator danych nie odpowiada za udostępnienie Twoich danych w wypadku, gdy do udostępnienia tego doszło z Twojej winy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.